POLITYKA PRYWATNOŚCI

  1. NMS – SZEJA, NAPIORKOWSKI ET CONSORTES SP.K., przy ul. Grodzkiej 20/4, zwana dalej Kancelarią – będzie korzystała z danych osobowych przekazanych przez Państwa dobrowolnie, wyłącznie do celów związanych z realizacją czynności prawnych podejmowanych na Państwa życzenie, z uwzględnieniem polityki cookies. Będzie ich również używała w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. pobranie opłat sądowych, sporządzanie rozliczeń finansowych).
  2. Działania Kancelarii podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na nią obowiązki związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 2 lit. , g oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 – RODO). 
  3. Szczegółowy zakres obowiązków Kancelarii definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze, Dz. U. z 1982 r. poz. 124 z późn. zm. i ustawa  z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Dz.U. 1982 Nr 19 poz. 145 z późn. zm. 
  4. Kancelaria będzie przekazywała Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom, organom skarbowym, urzędom) w zakresie realizacji obowiązków prawnych. Państwa dane osobowe zostaną przekazane do przetwarzania również GOLDENSTEIN SP. Z O.O. z siedzibą w Szczecinie,  z którą Kancelaria związana jest umową o świadczenie usług księgowych, informatykowi: Trend Solutions Krzysztof Małkowski oraz adwokatom, radcom prawnym, aplikantom adwokackim i radcowskim, z którym łączą ją umowy zlecenia. 
  5. Kancelaria ma obowiązek przechowywać Państwa dane osobowe, przetwarzane w ramach wykonywania zawodu, przez okres 10 lat od zakończenia realizacji celu, dla którego dane osobowe były przez nie przetwarzane a po upływie tego okresu bezpiecznie je usunąć. 
  6. Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez Kancelarię w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi, w celu realizacji zadań, obowiązków lub uprawnień wynikających z ustawy Prawo o adwokaturze i o radcach prawnych.. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności prawnych, zaś odmowa przekazania tych informacji Kancelarii uniemożliwia przeprowadzenie czynności prawnych. 
  7. Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy – Prawo o adwokaturze i o radcach prawnych. 
  8. Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Kancelarii, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo przesłać je na adres poczty elektronicznej:  info@nms-legal.pl 
  9. Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami Adwokata, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.